Marcel via Twitter
Main
maandag
jan182010

Over barcodes

Prominent op deze website prijkt een barcode. Waarom?

Barcodes zijn het verbindende element in de supply chain. Barcodes maken samenwerken in de logistiek eenvoudiger. Dankzij barcodes verlopen processen in warehouses efficiënter, effectiever en worden er minder fouten gemaakt.

Daarnaast staan barcodes symbool voor hoge informatiedichtheid. Het gebruik van barcodes is een geweldige manier om op een beperkt oppervlak ongelooflijk veel informatie kwijt te kunnen. En toch zijn ze gemakkelijk te scannen.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>