Marcel via Twitter
« Supply chain management | Main | SCM-special over voorraadmanagement »
vrijdag
jul022010

Automatisering en mechanisering in warehouses

Het maandblad Logistiek Totaal publiceert vrijwel maandelijks artikelen inclusief foto's van mijn hand over over automatisering en mechanisering in warehouses.

Voorbeelden van artikelen over warehouse management en/of automatische opslag- en orderverzamelsystemen:

  • Make or Buy: Orders verzamelen voor alle kanalen (maart 2013). Reportage over implementatie van een nieuw WMS bij fulfilmentbedrijf Make or Buy. Zie pagina 33 van deze pdf.
  • Onderzoek TNO: Werkomgeving bepalend voor kans op fysieke klachten (september 2013). Over onder meer de mogelijkheden van een exoskelet in het magazijn. Zie pagina 50 van deze pdf.
  • Revolutionaire intern transportsystemen: Slimme, samenwerkende agv's stelen de show (maart 2013). Over de toekomst in material handling. Zie pagina 34 van deze pdf.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>