Marcel via Twitter
Main
vrijdag
apr182014

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft op 8 oktober 2013 een advies aan de overheid uitgebracht met als titel: Nederlandse Logistiek 2040: Designed to last. Uit de analyse die voor het advies is verricht, blijkt dat de topsectorenhightech, chemie en agrofood zich ontwikkelen richting een circulaire economie. Voor de topsector logistiek levert dit nieuwe kansen en uitdagingen op. Het advies bevat aanbevelingen aan de overheid en het bedrijfsleven.

Als tijdelijk projectmedewerker heb ik een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming van dit advies.

Kijk voor meer informatie over dit advies op de website van de Rli.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>