Marcel via Twitter
maandag
nov112013

WMS voor logistiek dienstverleners: Nooit meer 'raad waar het staat'

Loopt u in uw magazijn van het ene akkefietje naar het andere? Leidt elke vraag van klanten over hun voorraden tot gezucht en gesteun bij uw medewerkers? Dan wordt het misschien tijd om na te denken over een warehouse management systeem (WMS). De markt biedt een groot aantal systemen, speciaal voor logistiek dienstverleners en al dan niet geïntegreerd met uw TMS.

Lees meer in het oktobernummer van TTM.nl.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>