Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Wat vinden orderpickers zelf ervan?

Op de dag dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) een rapport over robotisering uitbracht, hoorde ik in de auto op Radio 1 een debat over dit onderwerp. Het onderwerp werd ingeleid met een geluidsfragment waarin een man - waarschijnlijk van een vakbond - vertelde over de ‘robotstem’ die medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn via een koptelefoon vertelt wat ze moeten doen. In hetzelfde fragment vertelde de man dat de medewerkers zich opgejaagd voelen omdat iedereen de 100-procentsnorm wil halen. Dat verleidde de presentatrice ertoe om de robotstem en de ‘opjaagnorm’ met elkaar in verband te brengen en te spreken van een robot die mensen opjaagt. Nog voordat het debat begonnen was, zat ik me al te ergeren aan de toon ervan.

Lees de rest van deze blog op LogistiekProfs.nl.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>