Marcel via Twitter
maandag
nov112013

Urban Outfitters: 'Winkel als mini-fulfilmentcenters'

Urban Outfitters opende vorige maand zijn eerste Nederlandse winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam. Succes lijkt verzekerd, gezien de interesse van Nederlandse consumenten in de kleding van deze snelgroeiende Amerikaanse retailer.

Chief operating officer Andrew McLean sprak tijdens een congres van Manhattan Associates over de ambities van Urban Outfitters. “Wij zijn in het Verenigd Koninkrijk gestart met het verpakken en verzenden van online orders vanuit winkels. Dat opent nieuwe mogelijkheden. Denk aan samedaydelivery in Amsterdam”, aldus McLean.

Lees meer in het novembernummer van RetailTrends.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>