Marcel via Twitter
maandag
nov112013

Supply chain software: samen werken en informatie delen in de cloud

De markt voor supply chain software wordt de laatste jaren overspoeld door een nieuwe generatie supply chain software. Ze maken het gemakkelijker om met externe partijen samen te werken, informatie te delen en data te consolideren tot een gemeenschappelijk beeld. De drie grootste gemene delers van deze nieuwe oplossingen: ze zijn beschikbaar in de cloud, ze bieden vaak visibility op planning- of executieniveau en ze bevatten veelal invloeden uit social media.

Lees meer in het oktobernummer van Supply Chain Magazine.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>