Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Supply chain consultancy: Van dikke rapporten naar tastbaar resultaat

De tijd lijkt voorgoed voorbij dat consultants na een maandenlange studie een dik rapport schreven dat vervolgens onderin een la verdween. Steeds meer adviesbureaus bieden ondersteuning bij implementatie van adviezen, of dat nu gebeurt in de vorm van training, coaching, tools, dashboards, detachering, interim management of de overname van complete planningsprocessen. Bovendien: een dik rapport werkt niet meer. Tegen de tijd dat het rapport is geschreven, is de conclusie alweer achterhaald.

Bekijk de inhoud van het decembernummer van Supply Chain Magazine.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>