Marcel via Twitter
woensdag
jun112014

Storelink: orders uitwisselen via een sociaal netwerk

Een nieuw initiatief om op slimme wijze orders over verschillende voorraadpunten te verdelen is Storelink. Dit pas opgerichte IT-bedrijf ontwikkelt momenteel een oplossing die is gebaseerd op de social business software van Istia. Dit is een platform dat de verschillende schakels in een keten met elkaar verbindt zoals ook op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn gebeurt.

Lees meer in RetailTrends nr. 5

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>