Marcel via Twitter
maandag
nov112013

Stadsdepots mikken op e-commerce

De afgelopen vijf jaar zijn in steeds meer steden stadsdistributiecentra ontstaan. Leveranciers geven er hun goederen af, waarna deze goederen gebundeld de binnenstad worden ingereden. Het resultaat: minder leveringen aan de winkeldeur en minder stinkende en lawaaiige vrachtauto’s in de binnenstad. Deze stadsdepots onderzoeken nu de mogelijkheden om hun dienstverlening te verbreden. Ze willen niet alleen winkels bevoorraden, maar ook consumenten beleveren.

Lees meer in het novembernummer van RetailTrends.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>