Marcel via Twitter
vrijdag
apr182014

S&OP Poker

Sales & Operations Planning dwingt alle spelers in het bedrijf ertoe hun kaarten open op tafel leggen zodat een eerlijk spel van loven en bieden kan worden gespeeld. IT-systemen zoals ERP bieden vooral ondersteuning bij het vergaren van data zodat alle spelers inzicht hebben in elkaars kaarten. Maar Einstein zei het al: ‘God dobbelt niet.’

Lees meer over sales & operations planning in het maartnummer van Supply Chain Magazine.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>