Marcel via Twitter
vrijdag
apr182014

Retail stapt over op datapool van GS1 Nederland

Zestien grote retailers hebben besloten voor artikelgegevens geen documenten met leveranciers meer uit te wisselen. Zij vertrouwen voortaan volledig op ‘GS1 Data Source’, de datapool van GS1 Nederland. Twee ontwikkelingen hebben de afgelopen twee jaar bijgedragen aan een versnelling in het gebruik van de datapool: de verbeterde kwaliteit van de artikelgegevens en de verplichting om vanaf december 2014 etiketinformatie van levensmiddelen online beschikbaar te stellen.

Lees meer hierover in het maartnummer van RetailTrends.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>