Marcel via Twitter
vrijdag
feb052010

Portena investeert in warehouse management

De Friese logistiek dienstverlener Portena liep in zijn palletmagazijnen achter de feiten aan. Het tien jaar oude WMS werkte nog zonder barcodescanning, waardoor realtime werken niet mogelijk was. Dat gaat dit jaar veranderen dankzij de implementatie van een nieuw WMS.

Lees hier het artikel in Nieuwsblad Transport van 5 februari 2010.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>