Marcel via Twitter
zaterdag
feb132010

Open netwerkeconomie

Waarom is er nog geen LinkedIn voor bedrijven? Als elk bedrijf op zo'n site een profiel zou aanmaken en zijn contacten - de toeleveranciers en afnemers - zou aangeven, biedt dat ongekende optimalisatie mogelijkheden. Wat daarvoor nodig is, is openheid en het lef om open te zijn.

Kijk voor deze volledige blog op http://www.supplychainmagazine.nl/netwerkeconomie/

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>