Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Menselijke factor blijft onderbelicht in veiligheidsplannen

Veiligheid blijft een belangrijk punt van aandacht, ook tijdens de komende Logistica. Steeds meer bedrijven onderkennen het belang van een veilige werkomgeving, en steeds vaker snappen ze dat veiligheid geen geld kost, maar juist geld oplevert. In hun aanpak blijft de factor mens echter vaak onderbelicht. Ook met een veilige heftruck in een veilig magazijn blijft het immers mogelijk onveilig te rijden.

Lees meer op de website van Logistica 2015.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>