Marcel via Twitter
maandag
nov112013

Marktplaats beleeft tweede jeugd

Steeds meer retailers ontdekken Marktplaats als extra verkoopkanaal. Niet vreemd, want het aantal bezoekers van dit platform groeit nog steeds, vooral via smartphone of tablet. Bovendien kenmerken de bezoekers van Marktplaats zich door hun koopgerichte zoekgedrag, wat in de praktijk vaak leidt tot een hoge conversie. Directeur Olivier van Duijn: “Wij beleven een tweede jeugd dankzij mobiel. Ook retailers kunnen daarvan profiteren.”

Lees meer in het novembernummer van RetailTrends.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>