Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Maarten Vaessen (Varova): “Onderscheiden op de relatie met consumenten”

In de strijd om de consument draait het niet alleen om de transactie, maar ook om de relatie. Varova heeft daarom voor fashionbrand Men at Work een uiterst succesvolle app ontwikkeld, die de retailer in staat stelt om klanten op hun wenken te bedienen. Het is een kwestie van tijd voordat ook de andere fashionbrands van Varova over een dergelijke app beschikken. Maarten Vaessen geeft op 7 april tekst en uitleg tijdens What’s going on in (R)etailing?!. “Als het alleen draait om de transactie winnen we het nooit van de Zalando’s van deze wereld”

Lees de rest van de blog op de website van What's Going On In Retailing.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>