Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Krein Bons (vanHaren): “Mensen maken merken”

Veel aandacht in retail gaat uit naar de technologische mogelijkheden op het gebied van omnichannel retailing in het algemeen en de ontwikkeling van het mobiele kanaal in het bijzonder. Krein Bons, een van de hoofdsprekers van What’s going on in (R)etailing?! op 7 april 2016, beseft dat technologie ondersteunend kan zijn, maar waarschuwt de medewerkers in de organisatie niet uit het oog te verliezen. Bons: “Het zijn de medewerkers die tussen het bedrijf en de consumenten in staan. Zij maken het verschil, ook online.”

Lees de rest van het interview op de website van What's Going On In Retailing.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>