Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Interim-manager als strategische tool onderschat

De vraag naar interim managers groeit, ook in de supply chain. Bedrijven maken echter nog veel te weinig gebruik van de potentie die interim management biedt: snel, effectief en tijdelijk de competenties inzetten waaraan bedrijven behoefte hebben. Dat stellen de deelnemers aan het rondetafelgesprek over interim management. Zeker nu steeds meer bedrijven de competenties missen om in te spelen op de snel veranderende omstandigheden, kunnen interim managers een oplossing bieden.

Bekijk de inhoud van het decembernummer van Supply Chain Magazine.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>