Marcel via Twitter
maandag
jan182010

Het beste team wint

Tijdens de finaledag van The Fresh Connection - donderdag 14 januari - moest ik terugdenken aan het boek van Jeroen Smit, 'De Prooi'. In dit boek dat leest als een thriller schetst Jeroen Smit de onthutsende ondergang van ABN Amro.

Eén van de opvallendste constateringen was dat de top van de bank allesbehalve als een team fungeerde. De top bestond uit een verzameling ego's, die niet of nauwelijks met elkaar door één deur konden. Het gebrek aan teamwork zorgde jarenlang voor een patstelling in de top en maakte het vrijwel onmogelijk om een heldere strategie te volgen en knopen door te hakken.

Teamwork
In de finale van The Fresh Connection won opnieuw het team van de Rijksuniversiteit Groningen. Twee keer achter elkaar winnen, dat kan geen toeval zijn. Twee leden van het team, Boyana Petkova en Bart Dogger, schreven hun winst toe aan teamwork. Als individuen zijn ze misschien niet het beste, wel als team.

Wat Groningen voor heeft op andere teams, is dat de leden al dezelfde visie delen. Ze promoveren allemaal immers binnen hetzelfde vakgebied. Dat maakt het kiezen van de juiste strategie in The Fresh Connection al een stuk eenvoudiger.

Achterstand
De bedrijven die meededen aan The Fresh Connection, hebben hun teams vaak samengesteld uit de verschillende disciplines binnen het bedrijf, zoals in feite ook de bedoeling is van de organisatie: supply chain, inkoop, productie en verkoop. Met vier mensen uit verschillende disciplines en met andere drijfveren is het een stuk lastiger om tot een gemeenschappelijke strategie te komen. Het kan, maar kost veel tijd en energie en levert bij voorbaat al een achterstand op.

Net als in de sport heeft ook in het bedrijfsleven het bedrijf met het beste team de grootste garantie op succes. Haal teamspelers in huis die oog voor elkaar hebben en bereid zijn een stapje opzij te doen als dat beter is voor het team. Dat is wat mij betreft de belangrijkste les van The Fresh Connection.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>