Marcel via Twitter
woensdag
jun112014

Food langs snelweg moet vers en ambachtelijk zijn

De foodconcepten in tankshops langs de snelweg zijn volop in ontwikkeling. Ze voegen steeds meer verse producten toe zoals smoothies, pizza’s en pasta’s, die vaak in de shops worden bereid. Verpakkingen vormen een integraal onderdeel van het totale uitstraling die het vernieuwde Go Fresh-concept van Texaco en de Deli2go-formule in de tankshops van Shell willen bieden. 

Lees meer in RetailTrends nr. 5.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>