Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Flexibiliteit en schaalbaarheid maakt automatisering aantrekkelijk

Steeds meer bedrijven investeren in geautomatiseerde en gemechaniseerde opslag- en orderverzamelsystemen. De toegenomen schaalbaarheid en flexibiliteit van de nieuwe generatie systemen, in combinatie met de lagere kosten van technologie, zijn voor steeds meer bedrijven interessant, zeker als ze actief zijn in de e-commerce. Op termijn liggen er ook kansen voor de inzet van robots voor complexe orderpicktaken, maar de vraag is hoe snel die ontwikkelingen gaan. Tijdens Logistica 2015, van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 november in de Jaarbeurs in Utrecht, komen veel van deze ontwikkelingen aan de orde.

Lees meer op de website van Logistica 2015.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>