Marcel via Twitter
vrijdag
apr182014

Capgemini: ‘Maak van je datacenter een profitcenter’

Retailers hebben data in overvloed, maar wat moeten ze ermee doen? Integreer de data uit alle kanalen en systemen om eenduidigheid te creëren, vindt Capgemini. Dat biedt de mogelijkheid om klanten te volgen en de klantwaarde te optimaliseren. Daarna liggen innovatieve concepten en wellicht compleet nieuwe verdienmodellen in het verschiet. Deel 2 in de serie All-Channel Experience.

Lees meer in het maartnummer van RetailTrends.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>