Marcel via Twitter
vrijdag
apr182014

Action dankt succes aan scherp inkoopbeleid en schaalgrootte

Terwijl alle sprekers tijdens het congres ‘What’s going on in retail’ verhaalden over omnichannel, mobile commerce en andere ontwikkelingen die de wereld van retailers momenteel op hun kop zetten, onttrekt één retailer zich aan deze hypes: Action. De nuchtere non-food discounter uit West-Friesland heeft geen webshop, geen app en geen eigen Facebook-pagina. Niettemin is Action één van de snelst groeiende retailers in Europa, die jaar op jaar twintig procent plust in omzet en ook het bedrijfsresultaat met soortgelijke cijfers ziet groeien.

Lees meer op de website van Supply Chain Magazine.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>