Marcel via Twitter
maandag
jan042016

Acht technologieën die supply chains gaan veranderen

Op een slide in het Material Handling Theater in hal 10 kwamen ze even voorbij:  acht technologieën die de komende jaren supply chains zullen veranderen. Acht technologieën ook die ons in staat stellen om beter in te spelen op de behoeftes van klanten en de voorsprong op de concurrentie te vergroten. Ze zijn afkomstig uit een onderzoek van Material Handling Industry, dat de ontwikkelingen op het gebied van material handling in de Amerikaanse markt schetste.

Lees de rest van deze blog op LogistiekProfs.nl.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>